1 December 2019. 5 min läsning

José Gonzalez och Klara Insulander Björk engagerar sig i elhandelsbolag med 100% kärnkraft

Cover image

Sign up

Press release - Göteborg den 1 december 2019

Det var i augusti som Kärnfull Future AB lanserade ett elhandelsbolag helt dedikerat till kärnkraft, energislaget med lägst utsläppsnivå av koldioxid per producerad kilowattimme av dem alla. Initiativet och företaget, som grundats av två rationella miljövänner, entreprenörer och småbarnsföräldrar (Christian Sjölander och John Ahlberg), syftar till att — utöver att leverera klimatsmart el från 100% kärnkraft till svenska hushåll — även sprida fakta i energifrågan och på så sätt belysa den oerhört viktiga roll kärnkraft bör spela i en elektrifierad och klimatmedveten framtid.

Intresset har varit över förväntan, och idag lämnar Kärnfull sign-up fasen för att påbörja elhandeln via sin hemsida. I jakten på att knyta till sig nyckelkompetens och räckvidd har man nu valt ut åtta personer med stort intresse, stor kunskap och stora plattformar för att bilda företagets första så kallade advisory board.

Under de kommande veckorna kommer deltagarna att presenteras två i taget. Först ut — två Göteborgare, och Chalmerister, vars intresse och passion för klimatfrågan, energifrågan och kärnkraftens roll är påtaglig.

José González behöver knappast någon presentation: en av Sveriges mest framgångsrika och prisade singer/songwriters, vars musik har gått rakt in i människors hjärtan världen över sen debuten 2003. José ägnar sig även åt filantropi, och hans val av välgörenhetsorganisationer är inspirerat av effektiv altruism — en internationell social rörelse inom vilken man använder evidens och kritiskt tänkande för att hitta de mest effektiva sätten att förbättra världen.

“Jag har länge intresserat mig för effektiv altruism, och efter att jag läst in mig på energiområdet — framförallt genom Staffan Qvists bok “Klimatnyckeln” och Vaclav Smils ”Energy And Civilization”— har jag blivit alltmer införstådd med kärnkraftens stora roll i att möta klimatförändringarna, som basenergi-komplement till förnybara energikällor. 

Världen får antagligen bara en chans att ställa om till fossilfritt och då bör vi inte ta ut vårt mest effektiva verktyg ur verktygslådan. I väntan på bättre tekniker så har kärnkraft hittills visat sig vara säkrast, miljövänligast och ha minst klimatpåverkan per kWh. Med ambitionen av att ha fossilfri transport, stål, etc till den ökande befolkningen så behövs mycket och billig grön energi. 

Kärnfull lyfter frågan på ett bra sätt; opolitiskt, ödmjukt och faktabaserat, vilket gjorde det lätt för mig att tacka ja”, säger José Gonzalez.

Klara Insulander Björk är doktor i teknisk fysik med inriktning på kärnenergifysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon forskar för närvarande på plasmafysik, och då särskilt fenomenet "skenande elektroner”, samt undervisar på programmet Teknisk Fysik. Tidigare har Klara arbetat med olika aspekter av fissionskraftproduktion och fissionsreaktorfysik, samt tillverkning och testning av nya kärnbränslematerial, och de kemiska egenskaperna hos dessa material. Hon har också varit en nyckelperson i att etablera och koordinera ett nationellt kompetenscentrum för strålningsvetenskap (SAINT).

”Jag har forskat om kärnenergi under hela mitt arbetsliv och är väl insatt i dess olika aspekter. Med den kunskapen kan jag tryggt säga att kärnkraften är ett säkert och miljövänligt energislag. Idag måste vi satsa stenhårt på alla sätt att producera el utan koldioxid, och där gör Kärnfull ett viktigt arbete för kärnkraften genom att donera pengar till konstruktiva projekt och ge konsumenter möjlighet att visa sitt stöd genom ett aktivt val.

Som en forskare arbetar jag för att sprida kunskap om kärnteknik, och Kärnfull ger mig ytterligare en plattform för detta”, säger Klara Insulander Björk.

Två av åtta rådgivare presenterade alltså, resterande sex tillkännagivs löpande under de kommande veckorna. Sammanfattningsvis kan man säga att det rör sig om namnkunniga personer inom sina respektive områden, med olika spetskompetenser.

Gemensamt är att de ska personifiera Kärnfulls kunder: rationella miljövänner med ett stort intresse för tekniska lösningar på existensavgörande problem. De besitter alla internationella plattformar och kommer kunna hjälpa Kärnfull att fatta informerade beslut, sprida kännedom kring företaget och dess ambition.

Rådgivarna kommer årligen att välja ut tre passande mottagarkandidater till kilowattdonationen, som sen företagets elkunder får rösta fram en vinnare bland. Det kan röra sig om alltifrån start-ups till stipendier, klimatinitiativ till forskning — helt enkelt tre rationella alternativ förknippade med kärnkraft, och där pengarna får reell effekt.

“Kärnfull anser att Sverige bör vara ett föregångsland även inom modern och framtida kärnkraft. Med det starka folkliga stödet i ryggen, där 78% av svenskarna är positiva till att bibehålla eller bygga nya kraftverk, hoppas vi kunna attrahera så många kunder som möjlig. Då kan vi påvisa den stora marknadsefterfrågan som finns på ren och pålitlig baskraft i Sverige. Våra fantastiska rådgivare kommer vara till stor hjälp med det”, säger Christian Sjölander, Kärnfulls ena grundare.

Den kraftiga elektrifieringen av industri och samhälle, inkl. fordon, innebär att vårt elbehov förväntas öka med 60% till år 2040. Under samma tid förväntas Sverige, i enlighet med den s.k. Energiöverenskommelsen att fasa ut sin kärnkraftsflotta, ryggraden i vår elproduktion i över 40 år, helt utan planer på att bygga nya kraftverk.

Utanför landets gränser sker dock massor inom innovation och satsningar — speciellt små, modulära reaktorer (SMR) och lösningar för avfallsåtervinning i fjärde generationens kraftverk. Föga förvånande egentligen, då kärnkraft utgör den enda klimatsmarta baskraften som går att bygga överallt.

Än idag kommer mer än 40% av EU:s elproduktion från fossila källor. På en global nivå är den siffran runt 80%. För att kunna uppnå klimatmålen 2030 och 2050 måste mängden koldioxid i atmosfären minska dramatiskt. Kärnfull anser att kraftigt utbyggd kärnkraft är ett oerhört rationellt och effektivt sätt att göra det. Komplement såsom förnybara källor och s.k. CCS kan också vara behjälpliga, men på en betydligt mindre och tekniskt mer komplicerad nivå.

I Sverige har den påbörjade stängningen av Ringhals 2 redan börjat få negativa konsekvenser. Givet att vi får en normalvinter kommer vi att sakna 1000MW under nästa topplasttimme (d.v.s. timmen med högst elförbrukning).Detta innebär att vi kommer behöva importera utsläppstung el från kolkraftsproducerande grannländer, såsom Litauen, Polen och Tyskland, för att undvika effektbrist.

Kärnfull vill att Sverige istället blir ett kärnkrafts-exporterande land som kan försörja närområdet med ren, pålitlig baskraft till en god förtjänst. Speciellt de veckor på året då behovet är som störst; kalla, mörka och vindstilla vinterdagar när det produceras som allra minst väderberoende el i hela vår region samtidigt.

“Vi har unika förutsättningar för storskalig, modern kärnkraft, och Kärnfull vill hjälpa att driva opinion i frågan och bidra till att Sverige börjar ta ett långsiktigt ansvar för klimatsmart, pålitlig el i Europa. Vi kan helt enkelt inte producera för mycket ren el i en elektrifierad framtid, dels ur ett exportperspektiv men också med tanke på möjligheten att välkomna nya eltunga industrier såsom datacenter och batterifabriker till Sverige”, avslutar Christian Sjölander.

____________________________________________________________

Sign upSign up

Källor:

  1. www.vattenfall.se/foretag/miljo/vara-energislag/elens-ursprung/
  2. www.analys.se/wp-content/uploads/2019/11/novus-nov-2019-karnkraftopinion.png
  3. www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo-energi-klimat/okat-elbehov-kraver-stora-investeringar_745705.html
  4. www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-2/assessment-4
  5. https://data.worldbank.org/indicator/eg.use.comm.fo.zs
  6. www.sgu.e/samhallsplanering/koldioxidlagring/ccs-tekniken/
  7. www.svk.se//om-oss/nyheter/allmanna-nyheter/2019/storre-importbehov-i-vinter/

Kontakt:

  • Kärnfull Future AB, hej@karnfull.se\ Christian Sjölander, christian@karnfull.se, 0739-435605 \ John Ahlberg, john@karnfull.se, 0734-387347
  • José Gonzalez, jose@karnfull.se
  • Klara Insulander Björk, klaraib@chalmer.se