24 August 2019. 5 min läsning

Kärnkraftslogik #1: Klimatsmart

Cover image

Vi anser att kärnkraftens alla goda sidor ofta försvinner i debatten. För att bidra till en mer nyanserad diskussion har vi skapat konceptet Kärnkraftslogik, en bildserie med tydligt presenterad fakta från pålitliga källor som passar utmärkt för såväl sociala medier som sociala situationer. Först ut: varför kärnkraft är klimatsmart!

KÄRNKRAFTSLOGIK #1

Då en stor anledning till att vi startat Kärnfull är vårt stora natur- och miljöintresse så känns det fullt logiskt att vi i vårt första avsnitt förklarar varför kärnkraften är en såpass klimatsmart energi. "Klimatsmart" är f.ö. ett begrepp som inte är väldefinierat i ordböckerna. För oss innebär det en produkt eller tjänst som står för låga utsläpp av alltifrån giftiga partiklar till växthusgaser och som lämnar naturen orörd i så stor utsträckning som möjligt. Därtill tycker vi kunskap om kärnkraft leder till ett "smartare samtalsklimat", göteborgska ordvitsare som vi är.

Först och främst bör det vara sagt: kärnkraft är bevisat det energislag med allra lägst andel utsläpp av koldioxid per kilowattimme. Såväl FN:s klimatpanel IPCC som Vattenfalls EPD livscykelanalyser visar detta, och vi lyfter fram resultatet i vår tillhörande illustration. Den svenska kärnkraftens 6g koldioxid per producerad kilowattimme är en fantastiskt bra siffra från 2018, och i 2019 års EPD studie är den t.o.m. nere på världsledande 2,5g CO2/kWh. Livscykel innebär givetvis alltifrån första pennstreck till nedläggning och rivning.

Alla som följer oss vet att vi inte per definition är motståndare till s.k. förnyelsebara energislag eller att det viktigaste med sådana här jämförelser är att ställa kärnkraft mot förnybart. Där världen är idag – drygt sjuttio procent av EU:s energiförbrukning (varav elförbrukning utgör en del) är alltjämt fossil – vill vi framförallt belysa den gigantiska skillnad som råder mellan fossila energislags utsläpp och de andra.

Med det sagt, och som passus, så anser vi även att det är hög tid för en större och mer informerad debatt kring t.ex. vindkraftens nytta för ett svenskt elnät som redan har en perfekt, klimatsmart, balans med vattenkraft och kärnkraft. Väderberoende el blir lätt en stor kostnad för elnäten, och fyller i svensk kontext ingen större funktion – samtidigt som vindkraftverken tar stora markytor av vår vackra svenska natur i anspråk och har en mycket begränsad livslängd.

Därför bör man nog tänka ett varv till i frågan – är det månne bättre att framförallt skala upp vår grundläggande balans (vatten/kärnkraft) för att möta framtidens ökade elbehov? Vi har sett en enorm utbyggnad av vindkraft på senare tid, och vi lider redan pris- och stabilitetsmässigt av dess ryckiga produktion, så frågan blir hur vi agerar när de existerande verken når slutet på sin 15-20 åriga livsgärning?

När det handlar om den el som brukar kallas basenergi – d.v.s. den som utgör själva grunden i vår energiförsörjning och som finns tillgänglig dygnet runt, året runt oavsett väder och vind – så står i alla fall vattenkraft och kärnkraft i den "rena" ringhörnan, och kol-, gas- och olja i den "smutsiga". För att få fler deltagare i den rena baskraft-hörnan behövs enorma framsteg inom lagringsteknik (till vilken ekonomisk och miljömässig kostnad kan man undra då?) eller ett genombrott för geotermisk energi eller fusionskraft.

El-lagring i form av t.ex. batterier kommer bli oerhört viktigt i framtiden. Men de metaller som behöver brytas för dem gör troligtvis mer nytta inom transportsektorn (i bilar, flyg, båtar, etc.) än som back-up för ett lands elnät. Vätgas är en populär strategi för att lagra energi, men även här handlar det om stora energiförluster och en driftekonomi där kärnkraft som energikälla i den s.k. elektrolysen är det absolut bästa valet tack vare sin höga kapacitetsfaktor.

Så utifrån det, på vilket sätt ser världen på kärnkraften som miljövänlig och klimatsmart? Vad säger FN? Gemensamt i alla IPCC:s rapporter är att kärnkraft anses vara helt nödvändigt ifall vi vill nå de nivåer som forskare tror kan hålla s.k. global uppvärmningen till under 1,5 grader.

I frågan om tvågradersmålet är skrivelserna mindre kategoriska då det finns enskilda scenarion som visar att vi kan klara tvågraders målet utan kärnkraft. Gemensamt för dessa scenarion är dock att de förutsätter en minskad energikonsumtion i världen. Vilket är oerhört naivt.

Av 164 olika scenarion för världens energiproduktion finns det inget scenario som byggde på enbart förnybar energi och samtidigt tog höjd för för en ökad energikonsumtion i världen.

I en värld där en prioritet är en omfattande elektrifiering av såväl industri som fordonsflottor är det dock högst troligt att energianvändningen kommer att öka markant. Detta även om vi som individer tar ett ökat ansvar för att minska vår elförbrukning, eller om omfattande energieffektiviseringar införs.

Detta menar vi innebär att en global avveckling av kärnkraft – som t.ex. Tyskland, Österrike och diverse s.k. miljöorganisationer (Greenpeace, Naturskyddsföreningen etc.) förespråkar – är ett enormt risktagande och direkt kontraproduktivt om man vill ligga i linje med de utsläppsmål man satt upp.

Även om det står klart att kärnkraften är den huvudsakliga lösningen på att fasa ut kol- och gaskraft i världen så kommer även förnybara energislag spela en viktig roll runt om i världen. Men att det kanske är tekniskt möjligt att nå 100% förnybar elproduktion är tyvärr inte detsamma som att det kommer vara enkelt genomförbart eller ens det mest önskvärda ur ett miljöperspektiv.

Alltför ambitiösa försök att i förtid stänga ner kärnkraft och istället förlita sig på en snabb tillväxt av förnybart har, inte minst i Tyskland, haft ödesdigra resultat för EU:s utsläpp och landets elkostnader. Där har kolkraften istället fått en renässans som på lång sikt kan vara förödande för oss alla.

Vi rekommenderar att man besöker ElectricityMap och tar del av utsläppsnivåer för olika länder i realtid. Där blir det tydligt vad som är den gemensamma nämnaren är i de områden med lägst utsläpp. Läs gärna själv på mer om vad IPCC säger i klimatfrågan och om kärnkraftens roll i framtiden, t.ex. här.

Ytterligare källor:


Teckna elavtal med Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Rörligt elpris, utan bindningstid, superb kundtjänst
  • Forskningsstöd per kWh – för framtidens kärnkraft
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

    Sign up Sign up